XSL


Co je XSLT?

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) je jazyk transformace, který se běžně používá pro transformaci dat z jednoho formátu do jiného. XSLT pracuje s XML a jinými formáty založenými na XML, jako je XHTML, SVG, WML apod.

Jak probíhají transformace XSLT

XSLTové transformace se skládají ze dvou částí, kterými jsou vstupní soubor a následující XSLT dokument obsahující transformační pravidla, která ovlivňují transformační výstup. Inputový formát je obvykle XML nebo jiný založený na XML formát. XSLT pravidla definují, jakým způsobem se data ve vstupním souboru transformují do požadovaného cílového formátu vystupu (typicky XML nebo HTML).

Příklady XSLT transformací

Následující příklady používají základní syntaxi XSLT:

 • Transformace XML do HTML – převod dat z XML do HTML. Například transformace vstupu XML


  John Smith
  123 Main Street
  Anytown
  Florida

  na HTML


  John Smith

  123 Main Street

  Anytown, Florida

 • Transformace jednoho XML dokumentu do jiného XML dokumentu – převod dokumentu s jednou strukturou na jiný s jinou strukturou. Například transformace dokumentu


  John Smith
  40
  john@example.com

  do dokumentu  John Smith
  john@example.com
  4

Závěr

XSLT je nástroj flexibilní a mocný pro transformaci dat v různých formátech. Může využít pro transformaci variabilních dat a jiných základních typů dat.

Více informací o XSLT můžete získat na Wikipedia.