SWOT


Co je SWOT analýza?

SWOT analýza je metoda sloužící k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb u daných podniků. SWOT akronym je zkratkou pro

  • S – silné stránky
  • W – slabé stránky
  • O – příležitosti
  • T – hrozby

SWOT analýza je běžně používanou komplexní strategickou metodou. Často se jí užívá ke stanovení podobylí situace podniku a následný návrh strategie.

Příklady SWOT Analýzy

Silné Stránky (S): například kvalitní produkty nebo služby, osvědčená znalost trhu, zavedená značka, lepší finanční zdroje, zkušený personál.

Slabé Stránky (W): například ne úplně inovativní produkty nebo služby, nízká finanční kapacita, špatné vztahy se zákazníky.

Příležitosti (O): nové tržní segmenty, otevření nových trhů, rozvoj technologií, revoluce v oblasti životního stylu.

Hrozby (T): silná konkurence, špatný ekonomický stav trhu, nedostatek finančních zdrojů nebo regulační opatření.

Správné využívání SWOT analýzy může pomoci podniku k dosažení vyššího úspěchu a řízení rizik.

Zdroj: Wikipedia – SWOT analýza